Make your own free website on Tripod.com

KONSEP DAN PRINSIP PERAKAUNAN ASAS

 

1.      Berterusan

2.    Pemadanan

3.     Ketekalan

4.    Materialiti

5.     Entiti Berasingan

6.    Wang Sebagai Ukuran

7.     Tempoh Perakaunan

8.    Kos Sejarah

9.    Prinsip Catatan Bergu

 

 

 

 

 

 

 1. BERTERUSAN

        Perakaunan mengandaikan bahawa perniagaan akan terus berjalan untuk suatu tempoh yang sangat lama

        Aset perniagaan akan terus digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi perniagaan itu.

 

MENU

 

 

 1. PEMADANAN
  • Untuk menentukan untung bersih bagi sesuatu tempoh perakaunan, jumlah belanja bagi tempoh itu ditolak daripada hasil yang diperoleh dalam tempoh itu
  • Segala belanja dan pendapatan terakru bagi tempoh berkenaan diambil kira semasa mencari untung atau rugi semasa walaupun wang belum dibayar atau diterima kerana ia merupakan urusniaga bagi tempoh perakaunan tersebut
  • Segala belanja dan pendapatan terdahulu bagi urusniaga tempoh perakaunan akan dating (walaupun wang sudah dibayar atau diterima) tidak dianggap sebagai belanja atau pendapatan bagi tempoh perakaunan semasa.

MENU

 

 

 

 

 

 

 

 1. KETEKALAN
  • Konsep ini menekankan kepentingan mengamalkan kaedah merekodkan butiran dalam akaun-akaun secara konsisten.
  • Kaedah yang sesuai perlu dipilih bagi memberikan gambaran paling adil tentang aktiviti perniagaan.

 

MENU

 

 

 1. MATERIALITI
  • Dalam perakaunan, perbelanjaan perniagaan boleh bersifat kebendaan atau bukan kebendaan.
  • Soal butiran yang manakah berbentuk kebendaan dan bukan kebendaan bergantung kepada kebijaksanaan membuat pertimbangan dan keadaan-keadaan yang tertentu.
  • Tidak ada undang-undang yang menetapkan perkara ini.

 

MENU

 

 

 1. ENTITI BERASINGAN
  • Sesebuah perniagaan itu wujud sebagai satu entity atau unit yang berasingan daripada pemiliknya.
  • Rekod perakaunan hanya merekod urusniaga perniagaan. Urusniaga peribadi pemiliknya tidak direkodkan kerana tiada kaitan dengan perniagaan.
  • Tujuan memisahkan entity perniagaan daripada pemiliknya adalah untuk membezakan urusniaga perniagaan daripada urusniaga peribadi.

 

MENU

 

 

 1. WANG SEBAGAI UKURAN
  • Perakaunan hanya melibatkan urusniaga yang dapat dinilaikan dalam bentuk wang.
  • Tujuan adalah untuk mendapatkan ukuran yang seragam supaya perbandingan dapat dibuat.

 

MENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TEMPOH PERAKAUNAN
  • Tempoh perakaunan ialah jangka masa perakaunan atau jangka masa perniagaan yang telah ditetapkan oleh syarikat supaya dapat mengetahui prestasi perniagaan dari semasa ke semasa.
  • Tempoh perakaunan adalah sama dan tetap bagi sesebuah perniagaan iaitu boleh terdiri daripada 1 tahun, setengah tahun, suku tahun atau satu bulan.

 

MENU

 

 

 1. KOS SEJARAH
  • Ia bermaksud urusniaga direkodkan mengikut nilai yang sebenar, iaitu berasaskan kos belian pada tarikh belian dilakukan.
  • Kos ini dikekalkan dalam rekod perakaunan dan sebarang perubahan harga tidak mempengaruhi rekod yang telah dibuat.

 

MENU

 

 

 1. PRINSIP CATATAN BERGU
  • Setiap urusniaga melibatkan 2 catatan iaitu satu akaun didebitkan dan satu akaun dikreditkan.
  • Jumlah yang didebitkan mestilah sama dengan jumlah yang dikreditkan.

 

MENU